فجر ۹۸،معرفی ۲۲ فیلم شرکت کرده در سودای سیمرغ ۹۸

fajr-aradmag-0023

فجر ۹۸، پرحاشیه تر و جنجالی‌تر از سال‌های دیگر شده است. انصراف بسیاری از هنرمندان از شرکت در جشنواره تا لغو افتتاحیه، ازجمله حواشی است که در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر دیده می‌شود.

در لیست سودای سیمرغ سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر، اسم کارگردان‌هایی چون مسعود کیمیایی، پیمان قاسم‌خانی، سعید ملکان؛ محمد کارت، سهیل بیرقی و بسیاری اسامی دیگر دیده می‌شود. در ادامه به معرفی و بررسی کوتاه این ۲۲ فیلم می‌پردازیم. منبع مطالب ارائه‌شده وب‌سایت سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر بوده است. با آرادمگ همراه باشید.

آبادان یازده ۶۰

fajr-aradmag-001

مهـرداد خوشـبخت را بـا سـاخت سریال‌های تلویزیونـی مثـل «شـهر دقیانـوس»، «غیرعلنی»، «گشـت پلیـس» و «آچمـز» می‌شناسیم. فیلم «جـای او دیگر خالی نیسـت» اولین بـار در بیسـت و چهارمین جشـنواره فیلـم فجـر روی پـرده رفـت و فیلـم «صـدای پای من» در چهل یکمین جشـنواره بین‌المللی فیلم رشـد به نمایش درآمد و مورد تحسـین واقع شـد. فیلـم «عقـاب صحـرا» هـم اولین بـار در سـی یکمین جشـنواره فیلـم فجـر نمایـش داده شـد. سـه فیلمـی کـه تابه‌حال خوشـبخت برای سـینمای ایران کارگردانی کرده اسـت، آن‌چنان‌که بایـد در جـذب مخاطـب موفـق نبوده‌اند. خوشـبخت بعد از هشـت سـال از سـاخت فیلـم «عقـاب صحرا» امسـال تصمیم گرفته تا فیلم آبادان یازده ۶۰ را مقابل دوربین ببرد و برای حضور در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، حاضر کند.

خوشـبخت عـلاوه بـر کارگردانی، نویسـندگی جدیدترین فیلمش را هم خودش بر عهده داشـته اسـت. بایـد دیـد آیـا جدیدتریـن سـاخته خوشـبخت کـه بعـد از هشـت سـال بـا ایـن فیلـم بـه سـینما بازگشـته، موردتوجه مخاطبـان قـرار می‌گیرد یـا خیـر.

علیرضـا کمالـی، حسـن معجونـی، شـبنم گـودرزی، حمیدرضـا محمدی، نادر سـلیمانی، ویدا جوان، یاسـین مسـعودی و رضا مسـعودی در ایـن فیلـم مقابـل دوربین قرارگرفته‌اند و حسـن کلامـی تهیه‌کنندگی ایـن فیلـم را بر عهده داشـته اسـت.

آتابای

fajr-aradmag-002

نیکـی کریمـی از آن دسـت سـینماگران اسـت که تلاش کرده در تمامی سال‌های حضورش در سینما تنوع کاری بالایی داشته باشد. او که با «یک‌شب» در بیست و چهارمین جشـنواره فیلـم فجر برای نخسـتین بار به‌عنوان کارگـردان حاضر شـد، «چنـد روز بعـد»، «سـوت پایـان» و «شـیفت شـب» را هـم بـه جشـنواره ارائـه داد. کریمـی بـرای «شـیفت شـب» و مجمـوع بازی‌هایی که در فیلم‌های سـی و سـومین جشنواره فجر داشت، موفـق به کسـب جایـزه ویژه هیات داوران شـد. لیـلا زارع هم برای بـازی در «شـیفت شـب» دیپلـم افتخـار بازیگـری را از آن خـود کـرد.

آتابای جدیدتریـن اثـر نیکـی کریمـی، تابسـتان امسـال در شـهر خـوی جلـوی دوربیـن رفـت. در مـورد انتخـاب بازیگـران نیـز کریمـی سـراغ هـادی حجازی فـر، جـواد عزتـی و سـحر دولتشـاهی رفـت.

آن شب

fajr-aradmag-003

حضــور شــهاب حســینی در نقــش اصلــی فیلــم ســینمایی «آن شــب» باعث شــد اخبــار ایــن فیلــم بســیار موردتوجه قــرار بگیــرد. همین‌که حســینی در فیلمــی کــه در آمریــکا مقابــل دوربیــن رفته اســت بــه ایفــای نقــش پرداختــه، کافــی بــود تــا توجــه رسانه‌ها را بــه خــود جلــب کنــد و انتشــار اخبــار و تصاویــر آن با اســتقبال روبه‌رو شــود. حســینی کــه ســابقه همــکاری با فیلم‌سازان باسابقه‌ای چــون اصغــر فرهــادی، کمــال تبریــزی، مازیــار میــری و پــوران درخشــنده را در کارنامــه دارد، ایــن بــار در «آن شــب» مقابــل دوربیــن کــوروش آهــاری رفــت.

برخــی از عوامــل: نویســنده: میــلاد جرمــوز و کــوروش آهــاری، تدویــن: ســپیده عبدالوهــاب، بازیگــران: شــهاب حســینی، امیرعلــی حســینی، آرمیــن مهــر، گلبــرگ خــاوری، علــی کوششــی و هنرمنــد خردســال لیــلا گرگانیــان بازیگــران اصلــی ایــن فیلــم هســتند کــه در کنــار بازیگــران خارجــی: لی‌لی ویکــی، جــرج مگوایــر، الســتر لیتــم، مایــکل گــرم و جیــا مــورا، تهیه کننــده: محمــد درمنــش.

ابر بارانش گرفته

fajr-aradmag-004

مجید برزگر چهارمین فیلم سینمایی‌اش را در حال و هـوای آثـار قبلی‌اش جلـوی دوربیـن بـرده اسـت. «یـک شـهروند کاملاً معمولـی»، «پرویـز» و «فصل باران‌های موسـمی» فیلم‌های قبلـی ایـن کارگـردان هسـتند که همه شـخصیت محورند. فیلم‌نامه «ابـر بارانـش گرفتـه» تازه‌ترین فیلم ایـن کارگـردان که اولیـن نمایـش خـود را در سـی و هشـتمین جشـنواره فیلـم فجـر پشـت سـر می‌گذارد برزگـر بـه همـراه آرمان خوانسـاریان نوشـته و تهیه‌کنندگی اثـر هـم بر عهده خـود اوسـت. اغلب لوکشین های این فیلم در تهران و شمال بوده است. سـازندگان «ابر بارانش گرفته» این فیلم را به‌دوراز فضای خبری و در سـکوت سـاختند. برخـی از عوامـل: تهیه کننـده و کارگـردان: مجیـد برزگـر، بازیگـران: نازنین احمدی، مزدک میر عابدینی، علی ثانی فر، ارشـیا نیک‌بین.

پوست

fajr-aradmag-005

بهـرام و بهمـن ارک فیلـم خـود را بـه دو زبـان ترکـی و فارسـی در روسـتای باویـل شهرسـتان اسـکو ساخته‌اند. این فیلم بر اساس آنچه در اخبار منتشرشده عشـق، جـادو و خرافه‌پرستی می‌پردازد و دربـاره خانواده‌ای اسـت کـه شـامل یـک مـادر و پسـر می‌شود. زندگی ایـن مـادر و پسـر به‌گونه‌ای پیـش می‌رود کـه مشـکلاتی پیش پـای آنـان قـرار می‌گیرد. وزندگی آن‌ها بـه دلیلی دچار مشـکل می‌شود. کارگردانـان بـرای انتخـاب بازیگـران ایـن فیلـم سـراغ بازیگـران تبریـزی و بومـی رفتنـد و البته معیار اینکـه بازیگران به زبـان ترکـی مسـلط باشـند را در نظـر گرفتنـد. در خلاصـه داسـتان آمـده اسـت: داسـتانی عاشـقانه کـه میـان سـحر و جـادو گرفتـار آمده… افسانه‌های بومی از جـن و پری…

برخـی از عوامـل: نویسـنده فیلم‌نامه: بهمن و بهـرام ارک، مدیر فیلم‌برداری: علـی آب پـاک و پویـا پیشـوایی، تدویـن: محمـد نجاریـان، موسـیقی: بامـداد افشـار، گریـم: بابـک کشـن فلاح، صداگـذار: علیرضـا علویـان، صدابـردار: امیـر شـاهوردی، طـراح جلوه هـای ویـژه میدانـی: آرش آقابیـگ، جلوه های ویـژه بصری: حامـد موسـوی، طـراح و صحنـه و لبـاس: رسـول علیـزاده پوریا اخـوان، بازیگـران: جـواد قامتی، فاطمه مسـعودی فر، محمود نظرعلیـان، نرگـس دل آرام، ناصر هاشـمی، عاشـیق ولی عبدی، وحیـد شـیرزاد، هـادی افتخـاری زاده، ابراهیـم دهقـان زاد، صدیقـه دریانـی، داود نورپـور و داود مظلومـی، مشـاور هنـری: امیـد شـمس، مدیر تولید: محمـد حیدر قلی جانشـین تهیـه و سرمایه‌گذار: علـی ایمانی، مدیـر پروژه: علیرضا فرشـی میلانی، تهیه کننـده: محمدرضـا مصبـاح.

تومان

fajr-aradmag-006

مرتضــی فرش‌باف کــه دو فیلــم «بهمن» و «ســوگ» بــه کارگردانــی او در گــروه ســینمایی هنر و تجربــه اکــران شــده و اولــی نیــز بــا اســتقبال خوبــی از ســوی مخاطبــان مواجــه شــد، امســال بــا اثــری بانام «تومــان» بــه جشــنواره ســی و هشــتم می‌آید. تمــام لوکیشــن هــای فیلــم در بنــدر ترکمــن و گنبدکاووس انتخاب‌شده اســت و به‌تازگی، مراحــل پــس از تولیــد آن نیــز بــه اتمــام رســیده اســت. فرش‌باف پیش‌ازاین فیلــم ســینمایی «بهمــن» را کارگردانــی کــرد کــه در ســی و ســومین دوره از جشــنواره فیلــم فجــر حضــور داشــت و در دو بخــش بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن و بهتریــن جلوه هــای ویــژه بصــری نامــزد دریافــت ســیمرغ بلوریــن شــد. در خلاصــه داســتان ایــن فیلــم آمــده: داســتان ایــن فیلــم دربــاره فــردی اســت کــه از راه قمــار اســب و فوتبــال تــلاش می‌کند یک‌شبه طبقــه اجتماعــی خــود را تغییــر دهــد. برخــی از عوامــل: کارگــردان: مرتضــی فرش‌باف، تهیه کننــده: ســعید ســعدی، بازیگــران: میر سعید مولویــان، مجتبــی پیــرزاده، پردیــس احمدیــه، ایمــان صیــاد برهانــی و حامــد نجابــت.

خروج

fajr-aradmag-007

فیلم «خروج» بیستمین فیلم ابراهیم حتمی کیا بعد از نزدیک به چهل سال کارگردانی در سینمای ایران است که حال و هوای متفاوتی دارد.این فیلم درامی اجتماعی و به روایت دیگری،فیلمی جاده ای است که مضمونی اعتراضی دارد و بیشتر فیلم برداری آن در خارج تهران انجام شده است.فرامرز قریبیان که پنج سالی است پیشنهاد بازیگری در هیچ فیلم و سریالی را قبول نکرده است برای اولین با حاتمی کیا همکاری می کند.

بازیگــران دیگــری مثل پانته‌آ پناهی‌ها، جهانگیــر الماســی، گیتــی قاســمی، محمدرضــا شریفی‌نیا، مهــدی فقیــه، ســام قریبیــان، محمــد فیلــی، آتــش تقــی پــور، اکبــر رحمتــی، فــرزاد حســنی، رامیــن پــور ایمــان و محســن صادقــی نســب هــم در ایــن فیلــم بــازی می‌کنند.

نویســنده و کارگــردان: ابراهیــم حاتمی کیــا، تهیه کننــده: حبیــب والی نــژاد، بازیگــردان و سرپرســت گــروه برنامه‌ریزی و کارگردانــی: علیرضــا صالحــی، مدیــر فیلم‌برداری: آئیــن ایرانــی، مدیــر صدابــرداری: امیــر نوبخــت، صداگــذار: علیرضــا علویــان، چهره‌پرداز: مهــرداد میرکیانــی، تدویــن: عمــاد خدابخــش، جلوه هــای ویــژه میدانــی: رضــا ترکمــان، جلوه هــای ویــژه بصــری: محمــد بــرادران، طــراح لبــاس: مــارال جیرانــی، طــراح صحنــه: مجیــد علــی اســلام، بازیگــران: فرامــرز قریبیــان، پانته‌آ پناهی‌ها، جهانگیــر الماســی، گیتــی قاســمی، محمدرضــا شریفی‌نیا، مهــدی فقیــه، ســام قریبیــان، محمــد فیلــی، آتــش تقــی پــور، اکبــر رحمتــی، فــرزاد حســنی، رامیــن پــور ایمــان و محســن صادقــی نســب

خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری

fajr-aradmag-008

امســال پیمــان قاسم‌خانی کــه تجربــه اول کارگردانی‌اش بــه جشــنواره ســی و پنجــم فجــر راه پیــدا کــرد، ســری دوم اثــرش را آمــاده کــرده تــا اولیــن نمایــش آن در ســی و هشــتمین دوره جشــنواره فجــر باشــد. ایــن فیلــم کــه ادامــه قســمت اول «خــوب، بــد، جلــف» اســت پیش‌ازاین قــرار بــود در پاییــز ســال جــاری اکــران شــود امــا ســازندگان آن درنهایت تصمیــم گرفتنــد آن را بــه جشــنواره ارائــه دهنــد. «خــوب بــد جلــف» در جشــنواره ســی و پنجــم موردتوجه قــرار گرفــت و توانســت دیپلــم افتخــار بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران را بــه خــود اختصــاص دهــد، امــا در اکــران اقبــال شــد. ۹۵ بیشــتری پیــدا کــرد و جــزو فیلم‌های پرفــروش ســال خبرهــای زیــادی از قصــه و فضــای ایــن فیلــم منتشرنشده امــا پژمــان جمشــیدی و ســام درخشــانی به‌عنوان بازیگــران اصلــی ایــن اثــر در شبکه‌های مجــازی از «خــوب بــد جلــف؛ ارتــش ســری» به‌عنوان اثــری جــذاب و متفــاوت یادکرده‌اند و همیــن باعــث شــده تــا بســیاری از مخاطبــان منتظر اکــران آن، البتــه پــس از نمایــش در جشــنواره فیلــم فجــر باشــند.

برخــی از عوامــل: تهیه کننــده: محســن چگینــی، مدیــر فیلم‌برداری: حســین جلیلــی، طــراح صحنــه: آیدیــن ظریــف،، طــراح گریم: عباس عباسی، طراح لباس: رعنا امینی، صدابـــــــــــردار: داریــــــــوش صادق پــور، تدویــن: میثــم مولایــی موســیقی: امیــر توســلی، عــکاس: کــورش جــوان. بازیگــران: پژمــان جمشــیدی، ســام درخشــانی، حامــد کمیلــی، ریحانــه پارســا، گوهــر خیراندیــش، فرهــاد آئیــش، امیرمهــدی ژولــه، مــارال فرجــاد و …

خورشید

fajr-aradmag-009

امســال بعــد از مدتــی فاصلــه مجیــدی از جشــنواره فیلــم فجــر، او بــا اثــری تــازه بــه ایــن رویــداد ســینمایی بازگشــته اســت. آخریــن دوره‌ای کــه اثــری از مجیــدی در بخــش رقابتــی فجــر بــه نمایــش درآمــده بــود بــه و نمایــش «آواز گنجشک‌ها» بازمی‌گردد؛ فیلمــی ۱۳۸۶ ســال کــه موفــق بــه کســب چهــار ســیمرغ بلوریــن ازجمله بهتریــن کارگردانــی شــد. او پــس از «خورشــید»، «محمد رسول‌الله» و «آن‌سوی ابرهــا» را هم‌ساخت کــه آن را بــه بخــش رقابتــی جشــنواره فجــر ارائــه نکــرد. فیلم‌نامه این اثر را مجیدی و نیما جاویدی نوشته‌اند.

خون شد

fajr-aradmag-0010

«خــون شــد» اسم بیســت و نهمیــن فیلــم در کارنامــه هنــری مســعود کیمیایــی، کارگردانــی است. هنــوز خلاصــه داســتان رســمی از فیلــم «خــون شــد» منتشرنشــده اســت، ولــی بر اساس آنچــه کیمیایــی دربــاره قصــه فیلــم گفتــه بــه نظــر می‌رسد، مــردی، قهرمــان بــه خانــه بازمی‌گردد تــا همه‌چیز را درســت کنــد. بازیگران اصلی فیلم سعید آقاخانی، هومن برق‌نورد هستند و از دیگر بازیگران می‌توان به سیامک انصاری، لیــلا زارع، نســرین مقانلــو و ســیامک صفــری اشاره کرد.

برخــی از عوامــل: نویســنده، کارگــردان و تهیه کننــده: مســعود کیمیایــی، تدویــن: هایــده صفی یــاری، موســیقی: ســتار اورکــی، صــدا: مصبــاح قمصــری، بازیگــران: ســعید آقاخانــی، ســیامک انصــاری، لیــلا زارع، نســرین مقانلــو، هومــن برق‌نورد، ســیامک صفــری و …مجــری طــرح و سرمایه‌گذار: محمدصــادق رنج‌کشان.

درخت گردو

fajr-aradmag-0011

محمدحســین مهدویــان بــا فیلــم «درخــت گــردو» بــه ســراغ موضوعــی مهــم و داغ از دفــاع مقــدس رفتــه اســت؛ «بمبــاران شــیمیایی سردشــت». واقعه‌ای کــه از آن به‌عنوان یکــی از فجیع‌ترین تهاجم‌های شــیمیایی بعــد از بمبــاران هسته‌ای هیروشــیما نــام می‌برند.

پیش‌ازاین بهــرام توکلــی، بــا فیلــم «بــرف ســرخ» در ســال بــه ســراغ واقعــه بمبــاران شــیمیایی سردشــت رفتــه ۱۳۹۵ بــود، امــا تولیــد ایــن فیلــم در تنهــا پــس از چنــد روز فیلم‌برداری متوقــف شــد. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع فیلــم «درخــت گــردو» اولیــن فیلــم ســینمایی اســت کــه بــه ایــن واقعــه می‌پردازد.

«درخــت گــردو»، چهارمیــن فیلــم بلنــد ســینمایی مهدویــان، بعــد از «ماجــرای: رد خون» و «نیمروز ۲» است.

خلاصــه داســتان «درخــت گــردو»: از ایــن فیلــم خلاصــه داســتانی منتشرنشده امــا خبرهــا حکایــت از آن دارد کــه فیلــم بــه بمبــاران شــیمیایی سردشــت می‌پردازد. برخــی از عوامــل: کارگــردان: محمدحســین مهدویــان، نویسندگان: ابراهیــم امینــی، حســین حســنی، بازیگــران: مهــران مدیــری، پیمــان معــادی، مینــا ســاداتی، تهیه کننــده: سید مصطفی احمــدی.

دوزیست

fajr-aradmag-0012

«دوزیســت» را بایــد چهارمیــن فیلــم کارنامــه بــرزو نیک نــژاد در جشنواره  فیلم فجر  دانســت. او پیش‌ازاین فیلم‌هایی چــون «ناخواســته»، «زاپــاس» و «لونه زنبــور» را کارگردانــی کــرده بــود. ایــن کارگــردان در فیلــم جدیــد خــود قصه‌ای از دل جامعــه را بیــان کــرده اســت.

برخــی از عوامــل ایــن فیلــم عبارت‌اند از: نویســنده و کارگــردان: بــرزو نیــک نــژاد، مدیــر فیلم‌برداری: علیرضــا برازنــده، مجــری طــرح و مدیــر تولیــد: کامــران حجــازی، گریــم: ایمــان امیــدواری، طــراح صحنــه: امیرحسین قدســی، مدیــر صدابــرداری: مهــدی صالــح کرمانــی، طــراح لبــاس: ملــودی اســماعیلی، عــکاس: مجیــد طالبــی، بازیگــران: جــواد عزتــی، هــادی حجازی فــر، ســتاره پســیانی، مجیــد نــوروزی و پژمــان جمشــیدی، مانــی حقیقــی، الهــام اخــوان و ســعید پور صمیمی، سرمایه‌گذار: دکتــر جــلال تیمــوری، تهیــه کننــده: ســعید خانــی.

روز بلوا

fajr-aradmag-0013

ســازمان اوج امســال و در ســی و هشــتمین جشــنواره فیلــم فجــر حضــور پررنگــی دارد، یکــی از تولیــدات ایــن ســازمان فیلــم ســینمایی «روز بلوا» بــه کارگردانــی بهــروز شــعیبی در جشنواره  فیلم فجر اســت کــه چهارمیــن ســاخته ایــن کارگــردان بعــد از فیلم‌های «دهلیــز»، «ســیانور» و «دارکــوب» به‌حساب می‌آید. شــعیبی در تجربه‌های پیشــین اش سوژه‌های متنوعــی را بــرای ســاخت آثــارش انتخــاب کــرده، از برشــی از فعالیت‌های ســازمان مجاهدیــن کــه در «ســیانور» بــه آن پرداخــت تــا روایــت زندگــی یــک زن معتــاد کــه موضــوع فیلــم «دارکــوب» بــود. او امــا در تازه‌ترین اثــرش ســراغ موضوعــی پلیســی رفتــه و قصــد دارد چالش‌هایی کــه بــرای یــک اســتاد دانشــگاه مطــرح بــه وجــود می‌آید را روایــت کنــد.

خلاصــه داســتان: عمــاد اســتاد دانشــگاهی خوش‌نام و یــک چهــره تلویزیونــی موردتوجه اســت، او ناگهــان توســط پلیــس بــا اتهام‌هایی جــدی مواجــه می‌شود کــه خــود و خانواده‌اش را در موقعیــت پیچیده‌ای قــرار می‌دهد. برخــی از عوامــل: کارگــردان: بهــروز شــعیبی، نویســنده: مهــران کاشــانی، مدیــر فیلم‌برداری: امیــن جعفــری، مدیــر تولیــد:

داوود معدنــی، تدویــن: فــرزاد هوتهــم، مدیــر صدابــرداری: عبــاس رســتگار، طراحــان گریــم: زهــرا کمالــی و فاطمــه کمالــی، طــراح صحنــه: کامیــاب امیــن عشــایری، طــراح لبــاس، ســارا ســمیعی، عــکاس: مریــم تخت‌کشیان، بازیگــران: بابــک حمیدیــان، لیــلا زارع، محمــد علی‌محمدی، مســعود دلخــواه، زکیــه بهبهانــی، ســاغر قناعــت، پاشــا جمالــی و داریــوش ارجمنــد، تهیه کننــده: محمدرضــا تخت‌کشیان.

روز صفر

fajr-aradmag-0014

سعید ملــکان بــا انتخاب قصه‌ای پرماجــرا بــرای اولیــن فیلــم ســینمایی خــود «روز صفــر» را مقابــل دوربیــن بــرده اســت. «روز صفــر» ادامــه همــکاری ملــکان و بهــرام توکلــی در جشنواره  فیلم فجر اســت. ایــن دو کــه اولین بــار در «پابرهنه در بهشــت» اولین فیلــم ســینمایی توکلــی به‌عنوان کارگــردان و طــراح گریــم بــا یکدیگــر همــکاری کــرده بودنــد در «روز صفــر» فیلم‌نامه را به‌صورت مشــترک نوشــتند تــا ایــن اثــر بر اساس نوشته‌ای از آنــان مقابــل دوربیــن بــرود.

 اولین ســاخته ســینمایی ملــکان روایتــی متفــاوت از یــک اتفــاق ملتهــب معاصــر محســوب می‌شود کــه طــی دو مــاه در ایــران و چنــد کشــور خارجــی ازجمله آلمــان فیلم‌برداری شــد. امیــر جدیــدی و ســاعد ســهیلی دو بازیگــر اصلــی فیلــم ملکان هستند.

سه کام حبس

fajr-aradmag-0015

سه کام حبس به کارگردانی سامان سالور شش سال پس از آخرین سینمایی او، تمشک به جشنواره فجر می‌رود. برخــی از عوامــل: مدیــر فیلم‌برداری: مســعود ســلامی، مدیــر صدابــرداری: مهــدی ابراهیم‌زاده، طــراح گریــم: ایمــان امیــدواری، طــراح صحنــه: ســحر شــهامت، طــراح لبــاس: غزالــه معتمــد، عــکاس: محمــد بدرلــو، مدیــر تولیــد: ساســان ســالور، سرمایه‌گذار: ســیاوش امیــن پــور، تهیــه کننــده: ساســان ســالور بازیگــران: محســن تنابنــده، پرینــاز ایزدیــار، ســمیرا حسن‌پور، متیــن ســتوده، مریــم بوبانــی، محمــود نظرعلیــان، یــدالله شــادمانی، محمــد اشــکان فــر و علیرضــا مهــران.

سینما شهر قصه

fajr-aradmag-0016

«ســینما شهر قصه» اولیــن فیلــم ســینمایی مســتقل کیــوان علیمحمــدی در جشنواره  فیلم فجر دانســت. او پیش‌ازاین فیلم‌های «شــبانه»، «شبانه‌روز»، «ارغــوان» و «گیلــدا» را به‌صورت مشــترک بــا امیــد بنکــدار ســاخته بــود، امــا بعدازاین چهــار فیلــم بــه نخســتین تجربــه مســتقل خــود در «ســینما شهر قصه» رســید. حامــد کمیلــی، آناهیتــا درگاهــی، بابــک کریمــی، فــرخ نعمتــی و … ازجمله بازیگرانی انــد کــه در ایــن فیلــم بــه ایفــای نقــش می‌پردازند. ازجمله نــکات قابل‌توجه ایــن فیلــم حضــور جمشــید مشــایخی اســت و این‌یکی از آخریــن نقش‌آفرینی‌های بازیگــر باســابقه ســینما محســوب می‌شود.

برخــی از عوامــل عبارت‌اند از: کارگــردان: کیــوان علیمحمــدی،نویســنده: علی‌اکبر حیــدری و کیــوان علیمحمــدی، مدیــر فیلم‌برداری: مرتضــی پور صمدی، چهره‌پرداز: شــهرام خلــج، طــراح صحنــه: آیدیــن ظریــف، طــراح لبــاس: شــیده محمود زاده، تدویــن: ســیاوش پور خلیلی، صدابــردار: منصــور شــهبازی، صداگــذار: میثــم ریاحــی، موســیقی: بامــداد افشــار، بازیگــران: حامــد کمیلــی، آناهیتــا درگاهــی، بابــک کریمــی، فــرخ نعمتــی، ســیاوش مفیــدی، رویــا غیرعلمی، محــرم زینــال زاده، بــا حضــور حمیدرضــا پــگاه و علــی اوجــی، بــا یــاری: افشــین هاشــمی و بــا هنرمنــدی: هدیــه تهرانــی و جمشــید مشــایخی.

شنای پروانه

fajr-aradmag-0017

شنای پروانه؛ فیلمی از محمد کارت در جشنواره  فیلم فجر  است. کارت بعــد از ســاخت فیلم‌های مســتند و کوتــاه داســتانی، چــون «خون‌مردگی»، «بختــک»، «معلــق» «آوانتــاژ»، «بچه خــور» کــه از ساخته‌های او محســوب می‌شوند «شــنای پروانــه» را مقابــل دوربیــن بــرد و در اولین گام بــا رســول صدر عاملی همــراه شــد. صدر عاملی از کارگردانــان ۶۰ و تهیه‌کنندگان بنــام ســینمای ایــران اســت. کــه از دهــه تهیه‌کنندگی را در ســینمای ایــران تجربــه کــرده و بارهــا به‌عنوان تهیه کننــده در پروژه‌های خــود و ســایر کارگردانــان حضورداشته اســت.

در خلاصــه داســتان آن آمــده اســت: «در جنــوب شــهر، شــنای پروانــه طوفــان بــه پــا می‌کند.» برخــی از عوامــل: مدیــر فیلم‌برداری: ســامان لطفیــان، صدابــردار: مهــدی صالــح کرمانــی، طــراح گریــم: عظیــم فرایــن، طــراح لبــاس: غزالــه معتمــد، طــراح صحنــه: ســعید حســنلو، مدیــر تولیــد: ســعید هاشــمی، عــکاس: فتــاح ذی نــوری، اســتوری بــورد: پوریــا هــادی زاده، جلوه هــای ویــژه میدانــی: آرش آقابیــگ، بازیگــران: طنــاز طباطبایــی، امیــر آقایــی، پانته‌آ بهــرام، جــواد عزتــی، علــی شــادمان، نیــره فراهانــی، مهــدی حســینی نیا، ایمــان صفــا، مه‌لقا باقــری، نــادر شهســواری و بــا معرفــی آبــان عســکری، تهیه کننــده: رســول صدر عاملی.

عامه‌پسند

fajr-aradmag-0018

عامه‌پسند فیلمی ساخته سهیل بیرقی در جشنواره  فیلم فجر است. در خلاصــه داســتان فیلــم کــه برآمــده از معنــی «عامه‌پسند» َ پِ / مَدر لغت‌نامه دهخــدا اســت آمــده: عامه‌پسند. [م م] (ن مــف مرکــب) آنچــه را مــردم معمولــی پســندند. آنچــه َرا عــرف پســندد. برخــی از عوامــل: نویســنده و کارگــردان: ســهیل بیرقــی، مدیــر فیلم‌برداری: حســین جعفریــان، تدویــن: هایــده صفی یــاری، موســیقی: کریســتف رضاعــی، طــراح چهره‌پردازی: مهــرداد میرکیانــی، عکــس: مریــم تخت‌کشیان تهیه کننــده: ســهیل بیرقــی.

قصیده گاو سفید

fajr-aradmag-0019

بهتــاش صناعی‌ها پیــش از آغــاز فیلم‌سازی ۵ بلنــد در حــوزه مســتند فعالیــت می‌کرد، او ســال پیــش اولیــن فیلــم بلنــد سینمایی‌اش بــا عنــوان «احتمــال بــاران اســیدی» را کارگردانــی کــرد، صناعی‌ها نویســنده ایــن اثــر هــم بــود و در ســی و ســومین دوره از جشــنواره فیلــم فجــر موفــق بــه دریافــت جایــزه بهتریــن فیلم‌نامه شد. صناعی‌ها در دومیــن قدمــش در مســیر فیلم‌سازی، ســراغ فیلم‌نامه‌ای رفتــه کــه بــا همــکاری مریــم مقــدم نوشــته اســت. «قصیــده گاو ســفید» نــام دومیــن فیلــم صناعی‌هادر جشنواره  فیلم فجر  است کــه اخبــار زیــادی از جزئیاتــش منتشرنشده و ســازندگانش تنهــا بــه اعــلام نــام بازیگــران و عوامــل آن بســنده کرده‌اند.

برخــی از عوامــل: کارگــردان: بهتــاش صناعی‌ها، مدیــر فیلم‌برداری: امیــن جعفــری، طــراح صحنــه و لبــاس: آتوســا قلم‌فرسایی، صدابــردار: عبدالرضــا حیــدری، طــراح گریــم: کامــران خلــج، مدیر تولید: میثــم معراجــی، بازیگــران: مریــم مقــدم، علیرضــا ثانی فــر، لیلــی فرهاد پور، فریــد قبــادی، فریــد از قندی، امیــر شــریعت، ماهــور احمــدی، محمــد حیــدری و … تهیه کننــده: غلامرضــا موســوی.

مردن در آب مطهر

fajr-aradmag-0020

این فیلم ساخته برادران محمودی در جشنواره  فیلم فجر است. داســتان فیلــم «مــردن در آب مطهــر» هــم مثــل ساخته‌های قبلــی بــرادران محمــودی دربــاره جوانــان افغــان اســت. ایــن فیلــم قصــه چنــد جــوان مهاجــر افغــان را روایــت می‌کند کــه قصــد رفتــن بــه اروپــا رادارند. «مــردن در آب مطهــر» بــه نویســندگی و کارگردانــی نویــد محمــودی و تهیه‌کنندگی جمشــید محمــودی ساخته‌شده اســت. علــی شــادمان، نــدا جبرائیلــی، متیــن حیدرنیــا،

صــدف عســگری و ســوگل خلیــق علیرضــا آرا، امیررضــا رنجبــران، خیــام وقــار، پیمــان مقدمــی، مهتــاب جعفــری، فریــد اســحاقی، فاطمــه شــکری، محیــا رضایــی، فاطمــه میرزایــی و علیرضــا مهــران بازیگرانــی هســتند کــه در ایــن فیلــم بــه ایفــای نقــش پرداخته‌اند. در خلاصــه داســتان فیلــم آمــده اســت: «رونــا: حامــد از دریــا نترســی یــا از هرچه کــه بترســی بــلای جونــت میشــه، حامــد: نمی‌ترسم.» عوامــل ایــن فیلــم عبارت‌اند از: نویســنده و کارگــردان: نویــد محمــودی، تهیــه کننــده: جمشــید محمــودی، مدیــر فیلم‌برداری: مرتضــی غفــوری، صدابــردار: محمــد شــاهوردی، طــراح صحنــه: مهــدی موســوی، طــراح چهره‌پردازی: محمــود دهقانــی، طــراح لبــاس: شــبنم اصغــری، بازیگــران: علــی شــادمان، نــدا جبرائیلــی، متیــن حیدرنیــا، صــدف عســگری و ســوگل خلیــق علیرضــا آرا، امیررضــا رنجبــران، خیــام وقــار، پیمــان مقدمــی، مهتــاب جعفــری، فریــد اســحاقی، فاطمــه شــکری، محیــا رضایــی، فاطمــه میرزایــی و علیرضــا مهــران.

من می‌ترسم

fajr-aradmag-0021

فیلــم ســینمایی «مــن می‌ترسم» چهارمیــن ســاخته ســینمایی بهنــام بهــزادی در جشنواره  فیلم فجر اســت. در ایــن فیلــم النــاز شاکر دوست، پوریــا رحیمی ســام، امیر جعفری، ســتاره پســیانی، مهــران احمــدی، پیــام یزدانــی، مجیــد جعفــری و یگانــه رفتــاری بــازی می‌کنند. در خلاصــه داســتان، «مــن می‌ترسم» چهارمیــن فیلــم بلنــد ســینمایی بهنــام بهــزادی، آمــده اســت: بدیــش اینــه مــن وســط کلــی شــک ام کــه می خــوام بــرم یــا نه…ولــی بدتــرش اینــه کــه

صدبرابــرش مطمئنــم نمی تونــم بمونــم. برخــی از عوامــل «مــن می‌ترسم»: نویســنده و کارگــردان: بهنــام بهــزادی، مدیــر فیلم‌برداری: امیــن جعفــری، طــراح گریــم: مهــرداد میرکیانــی، طــراح صحنــه و لبــاس: آیدیــن ظریــف، مدیر صدابرداری: مهــدی صالــح کرمانــی، ســایر بازیگــران: وحیــد پراشــخو، روح‌الله حق‌گوی لســان، بهــزاد خلــج، محمــد نریمانــی، میتــرا رفیــع، محبوبــه یزدانــی، نــوا توتونچــی، علــی هاشــمی، حمیــد میرباقــری، ســروش مالمیــر، حســین داداش پــور، محمدرضــا خلــج زاده، حســام نورانی، شیرین‌آباد، پریســا خواجه دهــی، داوود ونــداده، صــدرا یگانــه، تهمینــه مقــدم، صفرعلــی کوهــی، فرانــک فروزانفــر، کیــوان رضایــی، مهدیــس بهــزادی، کیومــرث حــدادی. محمدباقــر رحمانــی، سرمایه‌گذار و تهیه کننــده: بهنــام بهــزادی.

مغزاستخوان

fajr-aradmag-0022

حمیدرضــا قربانــی بــا «خانه‌ای در خیابــان چهــل و یکــم» به‌عنوان کارگــردان بــه ســینمای ایــران معرفــی شــد و در ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر نیــز حضــور پیــدا کــرد، ایــن حضــور بــرای قربانــی نامــزدی بهتریــن فیلــم اول بخــش «نــگاه نــو» را بــه ارمغــان داشــت. او حــالا در دومیــن تجربــه کارگردانی‌اش ســراغ موضوعــی اجتماعــی رفتــه و بازیگــران بــه نامــی را هــم بــرای همــکاری دعــوت کــرده اســت.

در خلاصــه داســتان ایــن فیلــم آمــده: ایــن فیلمــی یکــی از موضوعــات اجتماعــی را بیــان می‌کند. برخــی از عوامــل: کارگــردان: حمیدرضــا قربانــی، نویســنده: علــی زرنــگار، تدویــن: هایــده صفــی یــارى، طــراح صحنــه: امیرحســین قدســی، طــراح لبــاس: هــدى میرزایــی، صدابــردار: وحیــد مقدســی، صداگــذار: امیرحســین قاســمی، فیلم‌بردار: مرتضــی قیــدی، گریــم: محمــود دهقانــی، عکــس: امیــد صالحــی، بازیگــران: پرینــاز ایزدیــار، جــواد عزتــی، نویــد پور فرج، بابــک حمیدیــان، بهــروز شــعیبی و … تهیه کننــده: حســین پورمحمــدی.

اعضای هیات انتخاب سودای سیمرغ و فیلم‌های اول جشنواره

محمد احسانی، محمود اربابی، همایون اسعدیان، یلدا جبلی، رضا درستکار، سید محمود رضوی و حسین کرمی

فاطمه محمدی
فوق لیسانس گرافیک و عاشق دنیای شگفت انگیز هنر!هنر همیشه دغدغه اصلی زندگی من بوده،خواندن درباره هنر امروز به یک عادت برای من تبدیل شده،هدف من به اشتراک گذاشتن دریچه ای از تاریخ شگفت انگیز هنر با شماست!