امسال با ورود به یک دهه جدید ، احساس فوق العاده ای خواهیم داشت. رنگ های سال کمک می کند تا چگونگی بازگشت به دوره طراحی را تعریف کنیم و عوامل مختلفی از جمله فرهنگ پاپ ، معماری و فن ...