ناسا پیش از این درباره ی حیات فرازمینی احتمال زیادی داده بود. اگر چه در حال حاضر مریخ را بدون آب و سیاره ای خشک می یابیم؛ اما اخیرا شواهدی مبتنی بر وجود آب های زیرزمینی در مریخ یافته شده ...