دنیای علمی با آزمون و خطاهای فراوانی به جایگاهی که امروزه در آن هستیم رسیده است. هنوز نیز دانشمندان برای رسیدن به نتایج علمی و اثبات هر اتفاقی دست به دامان آزمایش‌ها گوناگون می‌شوند اما در این بین برخی از ...