جیووانی کاتِلی در کتاب جدید ادعا می‌کند که آلبرت کامو از سوی کا‌گ‌ب کشته شده ‌و مرگ او صرفا بر اثر یک حادثه تصادف ساده نبوده است. مطالعه‌ی اسناد بایگانی شده در سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که دولت فرانسه ممکن ...