معمولاً انسان های عادی صبح بعد از بیدار شدن از خواب از خود نمی پرسند امروز چه نقشی را بازی کنم .یا آن را چگونه نمایش بدهم . هر کس زندگی خودش را دارد و به شغل و مشکلات روزانه ...