پرونده نمایش مده آ بعضی از نمایش ها هستند که نمی شود آنها را کمی دوست داشت و کمی دوست نداشت، معمولا این دسته از نمایش ها فقط دو نقطه ی صفر و صد دارند، یا می شود تمام و ...

  تماشاگر با پاهای برهنه وارد سالن می شود، از تشت آبی که به منظور شستشوی پای او در نظر گرفته شده، عبور می کند، مده آ روی زمین نشسته و پاهای او را خشک می کند و در مراسمی ...