تاکنون دوچرخه های برقی متعددی معرفی و عرضه شدند. حال به تازگی یک شرکت فرانسوی دست به کار شده و از دوچرخه برقی کارآمد رونمایی کرده است که می تواند شارژدهی باتری دوچرخه بوسیله بهینه سازی صورت گرفته، به سطح ...