اگر چه ربات های Iron Ox در مزارع رباتیک برگ های سبز را در حوض های هیدروپونیک می کارند و رشد می دهند، اما همچنان این مزارع به دخالت انسانی احتیاج دارند. وقتی ما در حال فکر کردن به اتوماسیون ...