تمرینات نظامی شامل دوره های متفاوتی می شود که در هر یک بخشی از قوای ارتشی افراد تقویت می گردد. اما در برخی از نقاط جهان و در میان بعضی از ارتش های دنیا، تمرینات نظامی به شکلی باورنکردنی سخت ...