به خوبی روشن است که مقابله با از دست دادن سگ برای صاحبان سگ چقدر سخت است. مهم نیست چند بار از دست دادن سگی یا هر حیوان خانگی دیگری را تجربه می‌کنید، هر بار دشوار و مشکل است. مقابله ...