یکی از موجودات اساطیری در ایران باستان موجودی به نام گریفین یا شیردال است که جایگاه ویژه‌ای در میان رودان، ایران، هند، یونان و مصر داشته است. این جانور ترکیبی در دوره‌های مختلف تغییراتی داشته و با نام‌های متفاوتی از ...

در مقاله قبل در مورد سلسلسه پیشدادیان در شاهنامه صحبت کردیم و یک به یک با پادشاهان پیشدادی و با وقایعی که در زمان سلطنت آنها روی داد آشنا شدیم. گفتیم که پس از فرمانروایی گرشاسب، دوره پیشدادی تمام می‌شود ...