مستقل شدن جنبه‌های متفاوتی دارد و افراد در مسیر استقلال تلاش می‌کنند افسار زندگی خود را در دست بگیرند و تا جایی که ممکن است از وابستگی و احساس نیاز دور بمانند. افراد مستقل نسبت به اطرافیانشان رشد و پیشرفت ...