در دهه ۱۹۹۰، روانشناسی به نام مارتین سلیگمن، جنبش روانشناسی مثبت گرا را به راه انداخت، تا بتواند سعادت انسانی را مستقیما در مرکز تحقیقات روانشناسی قرار دهد. این امر روندی را دنبال کرد که در  آن در دهه ۱۹۶۰، ...