تماشاگر با پاهای برهنه وارد سالن می شود، از تشت آبی که به منظور شستشوی پای او در نظر گرفته شده، عبور می کند، مده آ روی زمین نشسته و پاهای او را خشک می کند و در مراسمی ...