احساس غم و اندوه کردن که گاه و بی گاه در زندگی سراغ هرکسی می‌آید، اتفاقی طبیعی‌ست؛ اما ناامیدی و یاسی که همیشه هست و از بین نمیرود، ممکن است نشانه افسردگی باشد. افسردگی باعث میشود که دیگر مثل قبل ...