افراد مبتلا به پارانوئید در بیشتر مواقع با نوعی سوء ظن به اطرافیان و محیط پیرامونشان نگاه می‌کنند؛ حتی این امکان وجود دارد که آن‌ها محبت‌ها و کمک‌های دیگران را به گونه‌ای منفی در ذهن خود تعبیر کنند. فرد مبتلا ...