وقتی وارد خانه می شویم، سقف خانه اولین چیزی نیست که به چشم می خورد و شاید کسی سرش را بالا و به سقف توجهی نکند. اما مسئله مهم اینجا ست که کوتاهی و یا بلندی سقف یک اتاق و ...