چمدان بستن یکی از سخت ترین کارهای اجتناب ناپذیریست که در سفر کردن افراد را دچار دغدغه می کند. اینکه چه وسایلی در سفر مورد نیاز است و چگونه باید در چمدان جایشان دهیم که هزینه اضافه بار را متحمل ...