نیمه دومِ دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد، سالهای پر از هراسی برای زنان و کودکان بود. نه اینکه بگوییم در سالهای فعلی هراس موردِ آزار قرار گرفتن کمتر شده، اما آن سالها شروع هراسی تمام نشدنی بود که ...