آشپزخانه ای عریض، بخش زیادی از عرض سالن نمایش را به خود اختصاص داده، آشپزخانه ای که بستر اتفاقات و ماجراهای نمایش «ما داریم از این خونه میریم» در آن اتفاق می افتد. این نمایش را «حسین اکبرپور» به نویسندگی ...