برخورد دهنده هادرونی بزرگ که فرم اختصاری آن LHC می باشد، برای نخستین بار در یک موسسه ی تحقیقاتی تخصصی به نام سرن در سوئیس و در نزدیکی شهر ژنو شکل گرفت. در مطلب قبلی درباره ی نظریه و ذره ...

بوزون هیگز چیست؟ نظریه بوزون هیگز بر چه پایه ای استوار گشته و ذره بوزون هیگز در عالم هستی چه نقشی داشته است؟ سوالات بسیاری وجود داشت مبنی بر این که چطور ذرات قادر هستند جرم را تولید کنند؟ بارها ...