احتیاط شرط عقل است. برای همه ی ما لازم است تا با راه ها و روش های کاربردی که ممکن است در شرایط بحرانی به آن ها نیاز داشته باشیم، آشنا شویم. یکی از این موضوعات مهم، جهت یابی در ...