حین سفرهای زمینی و هوایی، افراد دغدغه هایی دارند که می توان تعدادی از آن ها را با خرید بیمه مسافرتی، از بین برد. بیمه مسافرتی در واقع نوعی تضمین است تا برخی از خسارات احتمالی مسافران را جبران نماید. ...