بیکاری می‌تواند یک دوره زمانی استرس‌زا باشد. بدون داشتن منبع درآمد مکفی یا راهی برای سپری کردن مفید زمان خود، ممکن است دچار اضطراب و دلسردی شوید. در چنین شرایطی که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده ...