نمایش درمانی، نقطه وصل روان‌شناسی و هنر   گروه های نمایشی ای هستند که بدون تماشاگر به بازیگری مشغولند. موضوع نمایش در این گروه ها زندگی و تمایلات خود افراد گروه است. آن ها بر این باورند که در این ...