اگر شخصی هستید که همه‌ی کارهایتان را تا آخرین لحظه نگه می‌دارید، شما تنها نیستید. در نظرسنجی بیش از ۲۰۰۰ متخصص، کارشناس بهره‌وری،  داریوس فروکس پرسید: دیروز چند ساعت کار های خود را به تعویق انداختید؟ هشتاد و هشت درصد از پاسخ دهندگان گفتند که حداقل یک ساعت کار های خود را به تعویق انداختند و تقریباً ۹ درصد از آن‌ها حداقل نیمی ...