مرگ نویسنده: تاد می مترجم: رضا علیزاده انتشارات: گمان قیمت: ۱۵ هزار تومان /چاپ پنجم / ۱۳۹۶ (البته همین چاپ کتاب با برچسب قیمت جدید و به مبلغ ۲۵ هزار تومان در سال ۹۷ به فروش رسیده است) تعداد صفحات: ...