دیوار آبی فیلمی مستند به کارگردانی «تارا کابلی» و «فرزانه بهرامی» است که این روزها در گروه هنر و تجربه و در سانسی مشترک به همراه فیلم «قصه بلوار» به نمایش در آمده است. در این فیلم به شهر تهران و ...