تاریخ موسیقی ایران بر بستری طولانی گسترده شده است که اگر بخواهیم کلاف آن را باز کرده و در طول تاریخ آن پیش برویم، به دو دوران باستان و اسلام خواهیم رسید. با توجه به حملات اقوام بیگانه به کشورمان ...