حمل و نقل بین شهری و مسافت های طولانی مدت ها است به آسمان منتقل شده، اما موانع تکنیکی مانع این کار، درون شهر ها بوده است. اما حالا بازی دارد عوض می شود و می توان روی آسمان شهر ...