تجربه‌های احساسی سگ‌ها همیشه مورد توجه علم و مذاهب بوده. مذاهب بر این باورند، هرآنچه که دارای روح است پس می‌تواند از احساس و عواطف برخوردار باشد. البته بر سر برخورداری از روح در مخلوقاتی جز انسان هنوز هم مناقشات ...