در بخش‌های قبلی با مفاهیم اولیه بازار بورس ایران آشنا شدیم اما مهم‌ترین نکته ماندگاری در هر بازار مالی رسیدن به سود می‌باشد بنابراین در بازار بورس نیز فقط یادگیری مفاهیم اولیه و پایه نمی‌تواند کمک چندانی به شما نماید ...