اگر شما هم از طرفداران عکاسی هستید باید درباره آن مطالعه داشته باشید و فقط به داشتن یک دوربین حرفه ای برای گرفتن عکس های هنری بسنده نکنید. هنر عکاسی به قدری وسیع است که هرچه در دریای این علم  ...