تغییرات DNA در فضا سوالی ست که مدت ها بشر با آن دست به گریبان بوده است. ناسا می گوید تنش های سفرهای فضایی می تواند آرایش ژنتیکی افراد را تغییر دهد و حتی پس از بازگشت به کره ی ...