ایران کشور وسیع و کهنسالی است که هر گوشه از خاک آن با فرهنگی آمیخته شده است. در میان هر قوم نیز افسانه و اسطوره هایی وجود دارد که برخاسته از باورهای آن منطقه بوده و نسل به نسل به ...