پشت تعریف انیشتین از گرانش و درک جدید ما از فیزیک ذرات، چیزی جز ایده ساده تقارن وجود ندارد. درست است که تقارن ما را به نظریه‌های انیشتین و درک جدیدتر و کاملتری از کیهان رسانده اما آیا تمرکز روی ...