اگر شغل‌تان مستلزم کار همزمان روی چند برنامه است، هیچ چیز به اندازه یک سیستم با چند مانیتور عملکردتان را بهبود نمی‌بخشد. اما به شرط اینکه مانیتورها را درست پیکربندی کنید. در این مطلب قصد داریم استفاده همزمان از چند ...