یکی از وسایل حمل و نقل برای گردشگری کشتی کروز است. کشتی کروز هیجاناتی دارد و تجربه هایی را در اختیار مسافرانش قرار می دهد که شاید سایر تورهای گردشگری چنین قابلیت هایی را نداشته باشند. سفر روی آب، تماشای ...