از تکنوپولی چه می‌دانید؟ راه‌حل گرایی فن سالارانه (Technocratic solutionism) در حال مرگ است. برای همین، باید دوباره خلق و باور عاری از حقیقت را بیاموزیم. چیزی که نیل پستمن به آن “Technopoly” می‌گوید ممکن است از سوی کسانی که ...