یکی از مفیدترین اعمالی که یک انسان می تواند انجام دهد، این است که پس از مرگ با اهدای اعضای بدنش، زندگی چندین نفر را نجات بخشد. برای انجام این کار نیکو و مفید تنها کافی است فرم اهدای اعضا ...