اهرام مصر یکی از شگفتی های جهان باستان و یک شاهکار خیره کننده از توابغ معماری است که حداقل یک صد فوت طول دارد. این هرم حدود ۴۵۰۰ سال پیش در زمان سلسله چهارم پادشاهی باستانی مصر ساخته شده است. ...