در میان آثار ارزشمندی که از دوران باستان در ایران به دست آمده و امروزه درموزه‌های بزرگ جهان نگهداری می‌شود ظروف بسیار عجیب و زیبایی وجود دارد که به آنها ریتون می گویند. ریتونها غالباً به شکل جانوران ساخته شدند ...