سفر کردن یکی از بزرگترین لذت های زندکی است و فواید بسیاری دارد به واسطه سفر می توان پخته شد اماکن مختلفی را کشف کرد و در نهایت با افراد جدید آشنا شد و… اما سوالی که در اکثر سفر ...