کشور اندونزی بیش از ۱۷ هزار جزیره دارد که این جزایر بین اقیانوس آرام و اقیانوس هند گسترده شده‌اند؛ مردم این سرزمین حدود ۷۰۰ زبان گفتاری و گویش برای صحبت کردن دارند که فقط یک استان در این کشور بیش ...