نمایش «آبگوشت زهرماری» خان بوشهری مدتی است که غذا نمی خورد. اهالی مطبخ نگران از رفتار خان هستند و نمی دانند چه باید  بکنند. در این راستا آنها به نمایشی دست زده و بازی می کنند تا بیابند چه ...