کره جنوبی آشپزخانه بسیار گسترده و جالبی دارد که در سراسر جهان شناخته شده است. برخی معتقدند تنوع آشپزخانه کره ای و تمرکز آن روی سبزیجات ، آن را به یکی از سالم ترین آشپزخانه های جهان تبدیل کرده است. ...

نام کره از یکی از امپراتوری های بزرگ کره بنام گوگوریو گرفته شده که به KORYO معروف است و یکی از قدرتهای بزرگ در شرق آسیا بوده است . تا اواسط قرن بیستم ، کره در درجه اول یک جامعه ...