دنیای امروز دنیای ناملایمات است. دنیایی است که افراد به جای شادمانی و لذت از زندگی به قدری درگیر ساده‌ترین مایحتاج زندگی شدند که حتی خود را نیز فراموش می‌کنند. تورم، بیکاری، افزایش جمعیت، کش مکشهای سیاسی آزاردهنده میان کشورها، ...