نقد فیلم ژن خوک رضا کیشمیش، به خاطر تولید مشروبات الکی به زندان افتاده و حال ماموریت دارد تا در قبال دریافت پولی کلان، پسر جوانی به نام عماد گربه را از زندان بیرون آورد. دست های این دو نفر ...