پایتخت این کشور کوچک و زیبا شهری به نام «پودگوریتسا» است که بزرگ‌ترین شهر آن نیز محسوب می‌شود، شهر «سیتینه» یکی از زیباترین شهرهای مونته نگرو است که به عنوان پایتخت تاریخی این کشور انتخاب شده است. جمعیت  این کشور ...